Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 2 S? l??t truy c?p : 2.670.872

B?nh gia súc

  Cách xem xóc đĩaB?nh do siêu vi trùng gay ra, lay lan m?nh do s? ti?p xúc tr?c ti?p gi?a trau bò, dê b?nh v?i trau bò, dê ...

  Cách xem xóc đĩaMô t? ng?n v? b?nh... NGUYÊN NHÂN: B?nh do coronavirus gây viêm d? dày và ru?t, là m?t trong nh?ng nguyên nhân gây ch?t heo con s? sinh ...

  Cách xem xóc đĩa??c ?i?m: B?nh do các ch?ng Leptospira gây b?nh cho nhi?u loài gia súc và ng??i. ??c ?i?m c?a b?nh là s?t vàng da, ?ái ra huy?t s?c ...

  1-6 tu?n tu?i. Trong ?àn có m?t vài con b? b?nh v?i các bi?u hi?n: - Què, kh?p s?ng t?y ? d?ng c?p và m?n tính. - L?n ...

  Kháng sinh: Dùng 1 trong các lo?i sau ?ay ?? tiêm: Spectilin, Lincosep, PTLC, Pneumotic, Spectam, Fatra, Flordoxin. - Cho u?ng: Colivinavet, Florfenicol 4%, Tiêu ch?y ...

  01