Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 3 S? l??t truy c?p : 2.670.897

B?nh gia c?m

  Cách xem xóc đĩaC?u trùng có th? gay b?nh ? gà m?i l?a tu?i nh?ng hay g?p ? gà 10 - 30 ngày tu?i....

  - Th??ng xuyên v? sinh, sát trùng trong khu ch?n nu?i gà b?ng Vinadin 10% v?i l??ng 20-25ml thu?c / 10 lít n??c. Phun tr?c ...

  - Colivinavet: 10gr thu?c dùng cho 30 - 40kgP/ngày. - Antidiarrhoea: 1 gói 10gr cho 50kg th? tr?ng gia c?m. - Gentatylodex oral: 1g/5 kgP/ngày t??ng ???ng ...

  Cách xem xóc đĩaGà ?m ? r?, gi?m ?n, ch?m l?n, suy nh??c. Gà khó th?, ho hen, s?c kho?t. Ch?y n??c m?i, n??c m?t, viêm mí m?t, ??i khi ...

  Sát trùng chu?ng tr?i, máng ?n, máng u?ng và các d?ng c? ch?n nu?i b?ng: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina aqua.... - Vinadin: 100ml thu?c ...

  Viêm gan vi rút là b?nh c?p tính, gay ch?t cao cho v?t, ngan, gà tay, gà sao, ng?ng và chim tr?. T?i Vi?t Nam, ...

  01