Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 6 S? l??t truy c?p : 2.670.982
B?NH VIêM GAN V?T

B?NH VIÊM GAN V?T

1. NGUYÊN NHÂN

 • Viêm gan vi rút là b?nh c?p tính, gây ch?t cao cho v?t, ngan, gà tây, gà sao, ng?ng và chim tr?. T?i Vi?t Nam, b?nh do vi rút thu?c nhóm Picornavirus gây nên.
 • B?nh th??ng x?y ra ? v?t < 6 tu?n tu?i, ??c bi?t là v?t 1 - 3 tu?n tu?i v?i t? l? ch?t cao và lây lan r?t nhanh.2.

2. TRI?U CH?NG

 • Quan sát ?àn v?t th?y m?t s? con khó v?n ??ng, r?t l?i phía sau ?àn.
 • Con v?t ? r?, kém ?n, n?m 1 ch?, ??u ngo?o ra ??ng sau ho?c v? 1 bên.
 • Sau ?ó con v?t co gi?t toàn thân, t? m? xu?ng ??t, chân du?i th?ng, b?i trong không khí, sau 1 vài phút ch?t ? t? th? Opisthotonus (??u ngo?o lên l?ng ho?c sang bên s??n, chân du?i th?ng ra sau).

3. B?NH TÍCH

 • Gan s?ng, nh?n, d? b? nát khi  ?n nh?.
 • B? m?t gan có hi?n t??ng xu?t huy?t lan r?ng, không có ranh gi?i.
 • Lách, th?n s?ng to, xu?t huy?t.

4. PHÒNG VÀ TR? B?NH

PHÒNG B?NH

 • Phòng b?nh b?ng v?c xin ho?c tiêm kháng th? viêm gan v?t v?i li?u 0,5 – 0,8 ml/con.
 • Không nh?p v?t con t? vùng có b?nh l?u hành th??ng xuyên. ??m b?o th?c ?n, n??c u?ng s?ch s?, v?t ???c s?ng trong ?i?u ki?n t?i ?u nh?t.
 • ??nh k? sát trùng chu?ng tr?i, máng ?n, máng u?ng và các d?ng c? ch?n nuôi:

- Vinadin: 100ml thu?c pha v?i 10 lít n??c.

- Chlorine dioxide: 1g pha v?i 1 lít n??c.

 • B?i b? c? th?, t?ng c??ng s?c ?? kháng b?ng m?t trong các s?n ph?m nh?: B.complex, Vinamix 200, Stress-bran, Premix-vitamin-khoáng...

TR? B?NH

 • Tiêm ngay kháng th? viêm gan v?t v?i li?u 1 - 1,5 ml/con.
 • Phun thu?c sát trùng chu?ng tr?i b?ng: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina Aqua…
 • S? d?ng m?t trong các kháng sinh sau:

- Tr? kh?c v?t: 20g/100kgP, dùng 3 - 4 ngày s? kh?i.

Cách xem xóc đĩa- Colivinavet: 10gr thu?c dùng cho 30 - 40kgP/ngày.

- Antidiarrhoea: 1 gói 10gr cho 50kg th? tr?ng gia c?m.

- Gentatylodex oral: 1g/5 kgP/ngày t??ng ???ng 1g/lít n??c ho?c 1g/0,5 kg th?c ?n.

- Ampicoli fort: Gói 50/200 kgP/ngày.

- Vina colidox: 0,5-1gr/1 lít n??c/ ngày pha trong n??c u?ng, t??ng ???ng v?i 1-2gr/ 10kgP/ngày tr?n vào th?c ?n.

 • B? tr?, t?ng s?c ?? kháng, t?ng c??ng trao ??i ch?t b?ng m?t trong các thu?c sau:

- B.complex for oral: M?t gói 100g thu?c pha v?i 300 lít n??c ho?c tr?n v?i 100 kg th?c ?n h?n h?p.

Cách xem xóc đĩa- Vinamix 200: 1 g/1 lít n??c/ngày dùng liên t?c trong 10 ngày ho?c c? quá trình nuôi.

Cách xem xóc đĩa- Stress-bran: 1g thu?c pha trong 2 lít n??c, thu?c dùng liên t?c trong 4-5 ngày.

PHÒNG B?NH

 • Phòng b?nh b?ng v?c xin ho?c tiêm kháng th? viêm gan v?t v?i li?u 0,5 – 0,8 ml/con.
 • Không nh?p v?t con t? vùng có b?nh l?u hành th??ng xuyên. ??m b?o th?c ?n, n??c u?ng s?ch s?, v?t ???c s?ng trong ?i?u ki?n t?i ?u nh?t.
 • ??nh k? sát trùng chu?ng tr?i, máng ?n, máng u?ng và các d?ng c? ch?n nuôi:

Cách xem xóc đĩa- Vinadin: 100ml thu?c pha v?i 10 lít n??c.

- Chlorine dioxide: 1g pha v?i 1 lít n??c.

 • B?i b? c? th?, t?ng c??ng s?c ?? kháng b?ng m?t trong các s?n ph?m nh?: B.complex, Vinamix 200, Stress-bran, Premix-vitamin-khoáng...
Các tin cùng ch? ??: