Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 5 S? l??t truy c?p : 2.670.979
B?NH CúM GIA C?M

B?NH CÚM GIA C?M

1. NGUYÊN NHÂN

 • Do vi rút cúm gia c?m thu?c h? Orthomyxoviridae gây ra, v?i ??c tính bi?n ch?ng liên t?c, ??n nay ?ã có nh?ng nhánh gây b?nh ch? y?u: Clade 1.1, Clade 2.3.2.1 A, Clade 2.3.2.1 B, Clade 2.3.2.1 C.
 • T?t c? gia c?m các l?a tu?i ??u có th? m?c b?nh song ph? bi?n nh?t là ? gà t? 4 - 8 tu?n tu?i, v?t và ngan là ngu?n mang trùng. B?nh x?y ra quanh n?m, nh?ng d? bùng phát vào mùa ?ông, xuân.

2. TRI?U CH?NG

 • Gà s?t cao, u?ng nhi?u n??c.
 • Gà khó th?, viêm m?i, viêm xoang, ch?y n??c m?t, n??c m?i, ho hen, h?t h?i, v?y m?.
 • Mào tích thâm, tím tái, s?ng phù, ho?i t?.
 • Tiêu ch?y phân xanh, phân tr?ng, phân vàng.
 • Xu?t huy?t da chân.
 • T? l? m?c b?nh và t? l? ch?t cao.

3. B?NH TÍCH

 • Viêm ???ng hô h?p trên, viêm túi khí.
 • Xu?t huy?t trên b? m?t các c? và các c? quan n?i t?ng nh? gan, tim, t?y, lách và th?n.
 • Xu?t huy?t c? ?ùi, c? ng?c, c? tim, vành tim và m? b?ng.
 • Xu?t huy?t d? dày tuy?n, ru?t non, van h?i manh tràng, niêm m?c h?u môn…

4. PHÒNG VÀ X? LÝ B?NH

PHÒNG B?NH

B?nh không có thu?c ?i?u tr? ??c hi?u, do v?y s? d?ng v?c xin là m?t bi?n pháp h?u hi?u, tích c?c ?? phòng b?nh cúm gia c?m.

 • Ch? ??ng tiêm phòng v?c xin cúm H5Nlúc 2 tu?n tu?i, 5 tu?n tu?i và tr??c khi ?? 15 ngày. Sau ?ó ??nh k? tiêm phòng m?i n?m 2 l?n vào tháng 4 và tháng 10.
 • T?o m?t hàng rào cách ly khu v?c ch?n nuôi v?i môi tr??ng bên ngoài, r?c vôi b?t xung quang chu?ng và l?i ?i.
 • ??nh k? phun thu?c sát trùng chu?ng tr?i: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina aqua....
 • B?i b? c? th?, t?ng c??ng s?c ?? kháng b?ng m?t trong các s?n ph?m sau: B.complex, Vinamix 200, Stress-bran, Amino-Polymix…

- B.complex for oral: M?t gói 100g thu?c pha v?i 300 lít n??c ho?c tr?n v?i 100 kg th?c ?n h?n h?p.

- Vinamix 200: 1 g/1 lít n??c/ngày dùng liên t?c trong 10 ngày ho?c c? quá trình nuôi.

Cách xem xóc đĩa- Stress-bran: 1g thu?c pha trong 2 lít n??c, thu?c dùng liên t?c trong 4-5 ngày.

- Amino-Polymix: Pha 0,5g thu?c trong 1 lít n??c u?ng.

 • ??nh k? tiêm phòng v?c xin và s? d?ng kháng sinh ?? phòng b?nh:

- Colivinavet: 10gr thu?c dùng cho 30 - 40kgP/ngày.

Cách xem xóc đĩa- Antidiarrhoea: 1 gói 10gr cho 50kg th? tr?ng gia c?m.

Cách xem xóc đĩa- Gentatylodex oral: 1g/5 kgP/ngày t??ng ???ng 1g/lít n??c ho?c 1g/0,5 kg th?c ?n.

- Ampicoli fort: Gói 50/200 kgP/ngày.

- Vina Neodoxpha 100g thu?c v?i 50 lít n??c u?ng, dùng thu?c liên t?c 3-5 ngày.

- Vina Poultry: 0,5-1gr/1lít/ngày pha trong n??c u?ng, t??ng ???ng v?i 1-2gr/10kgP/ngày tr?n v?i th?c ?n

X? LÝ B?NH

Cách xem xóc đĩaKhi phát hi?n ?àn gà m?c b?nh cúm gia c?m thì ph?i tiêu h?y ??ng lo?t theo Pháp l?nh Thú y. Tiêm v?c xin bao vây ? d?ch v?i bán kính 3km,

Cách xem xóc đĩaSát trùng chu?ng tr?i, máng ?n, máng u?ng và các d?ng c? ch?n nuôi b?ng: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina aqua....

Cách xem xóc đĩa- Vinadin: 100ml thu?c pha v?i 10 lít n??c.

- Chlorine dioxide: 1g pha v?i 1 lít n??c.

Các tin cùng ch? ??: