Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 4 S? l??t truy c?p : 2.670.979
B?NH HEN Gà

B?NH HEN GÀ

(CRD - CHRONIC RESPIRATORY DISEASE)

1. NGUYÊN NHÂN

 • B?nh gây ra b?i Mycoplasma gallisepticum.

2. TRI?U CH?NG

 • Gà ?m ? r?, gi?m ?n, ch?m l?n, suy nh??c.
 • Gà khó th?, ho hen, s?c kho?t.
 • Ch?y n??c m?i, n??c m?t, viêm mí m?t, ?ôi khi th?y phù ??u.
 • ? gà ??, s?n l??ng tr?ng gi?m.

3. B?NH TÍCH

 • Khí qu?n xung huy?t, có b?t.
 • Ph?i b? b?m huy?t.
 • Túi khí viêm, m? ??c.

4. PHÒNG VÀ TR? B?NH

TR? B?NH

 • T?o ?? thoáng, gi?m m?t ?? gà/m2 chu?ng. ??nh k? phun thu?c sát trùng chu?ng tr?i, d?ng c? ch?n nuôi: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina aqua....

Cách xem xóc đĩa- Vinadin: 100ml thu?c pha v?i 10 lít n??c.

- Chlorine dioxide: 1g pha v?i 1 lít n??c.

 • S? d?ng m?t trong các kháng sinh: Anti CRD, Tylosin 98%, Tiamulin 10%, Gentatylodex oral, Ampicoli fort…

Cách xem xóc đĩa- Anti CRD:  2gr/ lít n??c/ ngày, dùng liên t?c 4-7 ngày.

Cách xem xóc đĩa- Tylosin 98%: 1g/1 lít n??c ho?c tr?n v?i 0,5 kg th?c ?n/ngày. Dùng liên t?c 4-5 ngày.

Cách xem xóc đĩa- Tiamulin 10%: Pha n??c u?ng ho?c tr?n th?c ?n gói 20g/100 kg gia c?m.

Cách xem xóc đĩa- Gentatylodex oral: Hòa v?i n??c u?ng ho?c tr?n th?c ?n 1g/5kg P/ngày.

- Sulmix-plus: 1-1,5g/lít n??c, dùng 3 - 6 ngày li?n.

 • B? tr?, t?ng s?c ?? kháng: B.complex, Vinamix 200, Stress-bran, Enzym phyte 1…

- B.complex for oral: M?t gói 100g thu?c pha v?i 300 lít n??c ho?c tr?n v?i 100 kg th?c ?n h?n h?p.

Cách xem xóc đĩa- Vinamix 200: 1 g/1 lít n??c/ngày dùng liên t?c trong 10 ngày ho?c c? quá trình nuôi.

- Stress-bran: 1g thu?c pha trong 2 lít n??c, thu?c dùng liên t?c trong 4-5 ngày.

PHÒNG B?NH

 • Gi? cho chu?ng tr?i luôn khô ráo, s?ch s?, ??m b?o ?? thoáng chu?ng nuôi.
 • Sát trùng chu?ng tr?i ??nh k? b?ng: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina Aqua…
 • Quy trình phòng b?nh CRD trên gà:

Cách xem xóc đĩaLo?i gia c?m

Th?i gian dùng thu?c

???ng ??a thu?c

Gà th?t công nghi?p
Gà th?t nuôi th?
Gà gi?ng

Cách xem xóc đĩaGà ??

T? 12 - 14, 28 - 30 và 42 - 45 ngày tu?i
Cách xem xóc đĩaT? 12 - 14, sau n?a tháng dùng m?t l?n

Cách xem xóc đĩa2 - 3 tháng dùng 1 ??t thu?c.

Tr??c giai ?o?n ?? và ??nh k? 2 tháng dùng 1 ??t thu?c.

Tr?n th?c ?n
ho?c cho u?ng

Cách xem xóc đĩaDùng m?i ??t thu?c 3 ngày, li?u phòng b?ng ½ li?u ch?a b?nh.

* Chú ý: Nên luân chuy?n thu?c phòng tr? b?nh sau m?i 2 tháng.

 

Các tin cùng ch? ??: