Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

  • S? l??t truy c?p ?ang online : 3 S? l??t truy c?p : 2.670.979
B?NH C?U TRùNG ? Gà
  1. 1.      NGUYÊN NHÂN

B?nh do Eimeria sppCách xem xóc đĩa gây ra. B?nh lây lan ch? y?u qua ???ng tiêu hóa do gà ?n ph?i nang c?a c?u trùng có trong th?c ?n, n??c u?ng b? nhi?m m?m b?nh. B?nh làm t?ng s? gà còi, gi?m t?c ?? l?n cho toàn ?àn, gây ch?t cao ? gà con, làm gi?m s?n l??ng tr?ng ? gà ??.

C?u trùng có th? gây b?nh ? gà m?i l?a tu?i nh?ng hay g?p ? gà 10 - 30 ngày tu?i.

2.      TRI?U CH?NG

Th? c?p tính:

Gà b? ?i ?a, phân l?n máu.

Gà g?y r?c nhanh, thi?u máu: mào, da nh?t nh?t.

Cách xem xóc đĩaGà ? r?, b? ?n, n?m t?m ??ng kêu khác l?.

Th? m?n tính:

Gà ch?m l?n.

Tiêu ch?y phân tr?ng, l?ng, phân sáp vàng, sáp nâu, sáp ?en, bã tr?u.

 3.      B?NH TÍCH

Gà g?y ??t, thi?u máu, da nh?t nh?t, manh tràng ch?a toàn máu (n?u c?u trùng manh tràng). Ru?t non viêm xu?t huy?t ?i?m tràn lan, ch?a ??y máu. Ru?t phình to t?ng ?o?n, vách ru?t tr??ng to d? v?. B? m?t niêm m?c ru?t dày lên có nhi?u ?i?m tr?ng ??, ch?t ch?a l?n máu.

4.      PHÒNG VÀ TR? B?NH

    TR? B?NH

Cách xem xóc đĩa-         V? sinh : thay ??m lót chu?ng, phun Vinadin 10%  10ml/1l n??c  1 l?n/ngày

Cách xem xóc đĩa-         ??i v?i c?u trùng phân sáp: dùng Vinacoc ACB 2g/1l n??c pha n??c cho u?ng, liên t?c 5 – 7 ngày.

-         ??i v?i c?u trùng máu t??i: dùng Anticoccid 1g/1l n??c cho 5 kgP cho u?ng, liên t?c 5 – 7 ngày.

-         B? tr? b?ng Mix 200 2g/1l n??c.

    PHÒNG B?NH

-         Phòng b?nh c?u trùng b?ng v?c xin c?u trùng Cocvac cho toàn ?àn vào lúc 3 – 7 ngày tu?i.

   Quy trình phòng b?nh c?u trùng trên gà b?ng V?c xin:

Lo?i gia c?m

Th?i gian

Lo?i v?c xin

Cách dùng

Gà th?t công nghi?p

3 – 7 ngày tu?i

V?c xin nh??c ??c phòng b?nh c?u trùng tam giá ? gà - E.tenella (ch?ng PTMZ), E.maxima (ch?ng PMHY) và E.acervulina (ch?ng PAHY)

 

Cách xem xóc đĩaPha 01 l? v?c xin lo?i 2000 li?u/l? v?i 12 lít n??c, sau ?ó ?? 01 l? huy?n d?ch huy?n phù lo?i 100g/l? vào 12 lít n??c ?ã pha v?i v?c xin. L??ng v?c xin này ph?i ???c gà u?ng h?t trong 4 – 6 ti?ng sau khi pha.

 

Gà gi?ng và gà h??ng tr?ng

Cách xem xóc đĩa3 – 7 ngày tu?i

V?c xin nh??c ??c phòng b?nh ?a giá ? gà - E.tenella (ch?ng PTMZ), E.necatrix (ch?ng PNHZ), E.maxima (ch?ng PMHY) và E.acervulina (ch?ng PAHY)

Pha 01 l? v?c xin lo?i 1000 li?u/l? v?i 6 lít n??c, sau ?ó ?? 01 l? huy?n d?ch huy?n phù lo?i 50g/l? vào 6 lít n??c ?ã pha v?i v?c xin. L??ng v?c xin này ph?i ???c gà u?ng h?t trong 4 – 6 ti?ng sau khi pha.

 

-         N?u không có v?c xin có th? dùng thu?c Vinacoc ACB ho?c Anticoccid theo li?u phòng b?ng ½ li?u ?i?u tr? t? ngày th? 7 tr? ?i, c? 2 tu?n dùng 2 ngày luân chuy?n thu?c.

Các tin cùng ch? ??: