Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 2 S? l??t truy c?p : 2.670.979
B?NH GUMBORO

B?NH GUMBORO

1. NGUYÊN NHÂN

 • Do vi rút Birnavirus tác ??ng vào túi Fabricius gây suy gi?m mi?n d?ch ? gà.
 • B?nh th??ng x?y ra ? gà t? 3 - 8 tu?n tu?i. B?nh x?y ra quanh n?m nh?ng t?p trung nh?t vào v? ?ông xuân.

2. TRI?U CH?NG

 • B?nh x?y ra ??t ng?t, gà s?t cao, n?m túm t?m lên nhau.
 • Gà quay ??u v? phía h?u môn ?? m?.
 • Tiêu ch?y m?nh, phân nh?t vàng xanh ho?c vàng xanh tr?ng, ?ôi khi có l?n máu.
 • B?nh lây lan và ti?n tri?n r?t nhanh. Sau 6 - 8 gi?, gà ?m lông xù, n?m la li?t, không ?n, không u?ng và ch?t nhanh.

3. B?NH TÍCH

 • Xu?t huy?t c? ?ùi, c? ng?c.
 • Túi Fabricius s?ng to (t?i ?a ? ngày th? 3), sau ?ó teo d?n (sau 8 - 10 ngày).
 • Bên trong túi Fabricius xu?t huy?t ho?c có bã ??u.
 • Xu?t huy?t d? dày tuy?n, lách s?ng to, th?n nh?t nh?t.

4. PHÒNG VÀ TR? B?NH

4.1 PHÒNG B?NH

 • Tiêm phòng ??y ?? kháng th? Gumboro ho?c v?c xin Gumboro cho gà vào 7 – 14 và 14 - 21 ngày tu?i.
 • B?i b? c? th?, t?ng c??ng s?c ?? kháng b?ng các s?n ph?m nh?: B.complex, Vinamix 200, Stress-bran, Enzym phyte 1…
 • Sát trùng chu?ng tr?i ??nh k? b?ng: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina aqua....

- Vinadin: 100ml thu?c pha v?i 10 lít n??c.

Cách xem xóc đĩa- Chlorine dioxide: 1g pha v?i 1 lít n??c.

 • Gi? cho chu?ng tr?i luôn khô ráo, s?ch s?, thông thoáng, v? sinh th?c ?n, n??c u?ng.

4.2 TR? B?NH

 • Tiêm ngay kháng th? Gumboro cho gà v?i li?u 2 - 3ml/con.
 • H? s?t: cho u?ng thu?c Gumboro ngay l?p t?c khi có d?u hi?u b?nh: 1g/8-10 kgP/ l?n/ ngày ho?c 1g/lít n??c.
 • Ch?ng m?t n??c, ?i?n gi?i: Gluco C, ?i?n gi?i B-complex, ???ng Gluco…. pha n??c cho toàn ?àn u?ng.
 • B?i b? c? th?, t?ng c??ng s?c ?? kháng b?ng m?t trong các s?n ph?m: Bogama, B.complex, Vinamix 200, Stress-bran, Polyamino vitamix…

- B.complex for oral: M?t gói 100g thu?c pha v?i 300 lít n??c ho?c tr?n v?i 100 kg th?c ?n h?n h?p.

Cách xem xóc đĩa- Vinamix 200: 1 g/1 lít n??c/ngày dùng liên t?c trong 10 ngày ho?c c? quá trình nuôi.

Cách xem xóc đĩa- Stress-bran: 1g thu?c pha trong 2 lít n??c, thu?c dùng liên t?c trong 4-5 ngày.

- Amino-Polymix: Pha 0,5g thu?c trong 1 lít n??c u?ng.

 • Phòng b?nh k? phát b?ng m?t trong các lo?i thu?c sau: Antidiarrhoea, Coli-vinavet, Ampicoli fort, Vinatetracolivit, Vinacolidox …

- Colivinavet: 10gr thu?c dùng cho 30 - 40kgP/ngày.

Cách xem xóc đĩa- Antidiarrhoea: 1 gói 10gr cho 50kg th? tr?ng gia c?m.

- Gentatylodex oral: 1g/5 kgP/ngày t??ng ???ng 1g/lít n??c ho?c 1g/0,5 kg th?c ?n.

Cách xem xóc đĩa- Ampicoli fort: Gói 50/200 kgP/ngày.

- Vinatetracolivit: 2g trong 1 lít n??c u?ng. Dùng liên t?c 3 - 5 ngày.

Cách xem xóc đĩa- Vinacolidox: 0,5-1gr/1 lít n??c/ ngày pha trong n??c u?ng ho?c 1-2gr/ 10kgP/ngày tr?n vào th?c ?n.

 

Các tin cùng ch? ??: