Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

  • S? l??t truy c?p ?ang online : 1 S? l??t truy c?p : 2.670.979
QUY TRìNH PHòNG B?NH CúM GIA C?M

 

QUY TRÌNH PHÒNG B?NH CÚM GIA C?M

 

B??c 1: V? sinh chu?ng tr?i

-  Th??ng xuyên v? sinh, sát trùng trong khu ch?n nuôi gà b?ng Vinadin 10% v?i l??ng 20-25ml thu?c / 10 lít n??c. Phun tr?c ti?p khu ch?n nuôi, tu?n 1 - 2 l?n.

- Phun ??nh k? 2 -3l?n/tháng toàn b? khu v?c ch?n nuôi b?ng Vinadin 10%, t? l? pha 100ml/10lít n??c.

B??c 2: S? d?ng V?c xin cúm gia c?m H5N1 ch?ng Re-1 do công ty ??i Hoa Nông, Trung Qu?c s?n xu?t.

STT

Lo?i gia c?m

Li?u tiêm

Cách dùng

1

Gà 2-5 tu?n tu?i

0,3ml/con

Tiêm d??i da c?, b?p

2

Gà trên 5 tu?n tu?i

0,5ml/con

Tiêm d??i da c?, b?p

3

V?t, ngan 2-5 tu?n tu?i

0,5ml/con

Tiêm d??i da c?, b?p

4

Ngan trên 5 tu?n tu?i

1,5ml/con

Tiêm d??i da c?, b?p

5

V?t trên 5 tu?n tu?i

1ml/con

Tiêm d??i da c?, b?p

V?t, ngan tiêm nh?c l?i m?i th? 2 sau m?i th? nh?t 3 tu?n, ??nh k? tiêm nh?c l?i sau 4 tháng.

Gà th??ng ph?m, gà gi?ng, gà ?? tr?ng tiêm nh?c l?i m?i th? 2 sau m?i th? nh?t 6 tháng

B??c 3: S? d?ng kháng sinh dùng ??nh k? nh?m gi?m áp l?c m?m b?nh và nâng cao s?c ?? kháng cho gia c?m, tránh các b?nh c? h?i:

S? d?ng 1 trong các phác ?? sau:

A- Phác ?? 1:

Dùng k?t h?p:

1-      Thu?c Gumboro: 1gr/1 lít n??c

2-      Neodox: 2gr/ 1 lít n??c

3-      Vina Mix 200: 2gr/1 lít n??c

U?ng liên t?c c? ngày l?n ?êm t? 3-5 ngày li?n.

B- Phác ?? 2:

Dùng k?t h?p:

1-      Thu?c Gumboro: 1gr/1 lít n??c

2-      Vinatetracolivit: 2gr/1 lít n??c

3-      Stress Bran: 2gr/1 lít n??c

U?ng liên t?c c? ngày l?n ?êm t? 3-5 ngày li?n.

C- Phác ?? 3:

Dùng k?t h?p:

1-      Thu?c Gumboro: 1gr/1 lít n??c

2-      Vinacolidox: 1gr/2 lít n??c

3-      Aminopolymix: 2gr/1 lít n??c

U?ng liên t?c c? ngày l?n ?êm t? 3-5 ngày li?n.

L?u ý:

-          V?i các lo?i kháng sinh ? m?c 2 trong t?ng phác ?? có th? thay b?ng m?t trong các lo?i kháng sinh:Ampicolifort, Vinapoultry, Vinaflo 4%, Antidiarrhoea, Anti CRD...

-          V?i các lo?i thu?c h? tr? ?i?u tr? ? m?c 3 trong t?ng phác ?? có th? thay b?ng m?t trong các s?n ph?m sau:?i?n gi?i Bcomplex, Bcomplex

-          Riêng v?i gia c?m ?n u?ng kém thì có th? tiêm Gluco-C: 1ml/ 2-3 kgP/ ngày ho?c cho u?ng Glucose h?ng ngày.

 

 

 

Phòng nghiên c?u và phát tri?n


 

Các tin cùng ch? ??: