Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 1 S? l??t truy c?p : 2.670.691

L?i gi?i thi?u

  C?NG TY VINAVETCO


  I. Gi?i thi?u v? Công ty
  Tên doanh nghi?p: Công ty c? ph?n thu?c thú y TWI
  Tên giao d?ch: vietnam veterinary products joint stock company
  Tên vi?t t?t :     vinavetco jsc
  ??a ch? tr? s? chính : S? 88, ???ng Tr??ng chinh, Ph??ng Ph??ng Mai – Qu?n- ??ng ?a – Thành ph? Hà N?i
  ?i?n tho?i: 043.8691262                 Fax: 043.8691263
  Email: info@vinavetco.com Website:  ostromltd.com
  Ch? t?ch H?QT kiêm Giám ??c Công ty : Ông Lê ??c Liên
  Mã s? thu?: 0100102326
  S? tài kho?n : 001 100 001 5315
  S? giao d?ch Ngân hàng th??ng m?i c? ph?n ngo?i th??ng Vi?t Nam
  Quy?t ??nh s? 06/2000/ Q?/ BNN- TCCB ngày 26/01/2000 c?a B? Nông nghi?p và PTNT chuy?n công ty V?t t? thú y Trung ??ng I thành công ty C? ph?n thu?c thú y Trung ??ng I.
  Ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh s?: 0103000065 l?n ??u ngày 07/06/2000. ??ng ký thay ??i l?n th? 9 ngày 21/8/2014  c?a S? k? ho?ch và ??u t? thành ph? Hà N?i.
  V?n ?i?u l?: 82.500.000.000 ??ng (Tám m??i hai t?, n?m tr?m tri?u ??ng)
  Lo?i hình doanh nghi?p: Công ty c? ph?n

  II. B? máy, quy mô, n?ng l?c ho?t ??ng c?a Công ty.

  1. B? máy c?a Công ty: Công ty CP thu?c thú y TW I (VINAVETCO)
  -  Có hai Công ty thành viên là:
  + Công ty CP thu?c thú y TW I Hà N?i - ??a ch? 88, Tr??ng Chinh - ??ng ?a- Hà N?i.
  + Công ty TNHH thu?c thú y TW I - ??a ch? : Xã Tân Quang – Huy?n V?n Lâm – T?nh H?ng Yên.
  -         Hai Chi nhánh tr?c thu?c là:
  + Chi nhánh Công ty CP thu?c thú y TW I  TP. ?à N?ng.
  + Chi nhánh Công ty CP thu?c thú y TW I TP H? CHí Minh.
  -         Có 07 Phòng , PX tr?c thu?c : Phòng T? ch?c hành chính, K? toán tài chính, Th? tr??ng và bán hàng, K? ho?ch v?t t?, K? thu?t, ??m b?o ch?t l??ng và Phân x??ng s?n xu?t.
  -   T?ng s? CBCNV ??n n?m 2009 là 160 ng??i. Trong ?ó có : Ti?n s?: 01 ng?òi; Th?c s?: 02 ng??i; ??i h?c các ngành kinh t? k? thu?t: 59 ng??i; Trung c?p, cao ??ng: 18 ng??i; Công nhân k? thu?t: 15 ng??i.
  2. Các s?n ph?m ch? y?u c?a công ty: Công ty có nh?ng s?n ph?m ??t ch?t l??ng cao, ?a d?ng và phong phú v? ch?ng lo?i. T? thu?c ?? phòng tr? b?nh, thu?c t?y Ký sinh trùng, thu?c b?i b? s?c kho?, kích thích t?ng tr?ng ??n các thu?c ?i?u ti?t sinh s?n, thu?c di?t ký sinh trùng và các thu?c di?t n?m m?c. Th? m?nh ??c bi?t c?a công ty CP thu?c thú y TWI là nh?ng s?n ph?m v? kháng sinh ??c bi?t là nh?ng kháng sinh ??c tr? các b?nh v? tiêu hóa, hô h?p ?ã ???c các bác s? thú y, các ch? trang tr?i và ng??i ch?n nuôi công nh?n.
  Công ty ?ã có 10 s?n ph?m ???c trao gi?i th??ng Bông lúa Vàng: Anti CRD, Gentatylodex, Trisulfon-depot, Pneumotic, Vinacoc ACB, Spectilin, Chlotetradesol, Lincomycin, Coli-Vinavet.  Hai s?n ph?m ???c trao gi?i Huy ch??ng Vàng là: Kanatialin và Calci-fort.
  Hi?n t?i Công ty có 114 s?n ph?m ??ng ký và l?u hành trên th? tr??ng trong c? n??c. Trong ?ó có LOGO công ty và  30 s?n ph?m???c c?p gi?y ch?ng nh?n ??c quy?n nhãn hi?u hàng hoá.
  3. Công ty ?ang áp d?ng h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng theo tiêu chu?n Qu?c t? ISO 9001-2000.
  4. Công ty ?ã xây d?ng xong và ??a vào ho?t ??ng Nhà máy s?n xu?t thu?c thú y theo tiêu chu?n GMP- WHO v?i quy mô xây d?ng:
  - Thu?c tiêm n??c 300lít/ca.
  - Thu?c b?t: 500kg/ca
  - Thu?c viên 100 kg/ca
  - Thu?c C?m 300kg/ca
  Tháng 11 n?m 2009 ?ã ký bàn giao giai ?o?n I Nhà máy s?n xu?t thu?c thú y h?ng m?c 02 Phân x??ng s?n xu?t và các công trình ph? tr?. Hi?n t?i Công ty ?ã hoàn ch?nh khu nhà kho, nhà ?i?u hành và khu ki?m nghi?m và chính th?c ?i vào ho?t ??ng t? n?m 2011.


   

  CH? T?CH H?I ??NG QU?N TR?

  GIÁM ??C CÔNG TY

  LÊ ??C LIÊN