Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 1 S? l??t truy c?p : 2.670.691

Thành tích ??t ???c

  Thành tích ??t ???c C?NG TY VINAVETCO

  Nh?ng thành tích tiêu bi?u công ty ?ã ??t ???c trong nh?ng n?m qua:

  • 01 huân ch??ng Lao ??ng h?ng III do ch? t?ch n??c t?ng th??ng n?m 1985
  • 01 Huân ch??ng Lao ??ng h?ng II do ch? t?ch n??c t?ng th??ng n?m 1996
  • 08 c? thi ?ua, b?ng khen c?a B? Nông nghi?p và PTNT t?ng v? thành tích xu?t s?c t? n?m 1990- 1999
  • ??ng b? Công ty nhi?u n?m ???c Qu?n u? ??ng ?a công nh?n c? s? ??ng trong s?ch, v?ng m?nh.
  • 20 n?m li?n t? 1988- 2007 ???c UBND qu?n ??ng ?a t?ng danh hi?u và c? thi ??u quy?t th?ng trong công tác t? v? và c? 20 n?m ??n v? quy?t th?ng.
  • T? n?m 1990- 2008 liên t?c ???c Công an thành ph? Hà n?i t?ng c?, b?ng khen, gi?y khen trong công tác b?o v?.
  • Là t? ch?c công ?oàn c? s? v?ng m?nh t? nhi?u n?m nay và n?m 2006 do công ?oàn qu?n ??ng ?a khen th??ng.
  • Nhi?u b?ng khen, gi?y khen khai cho ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh và ho?t ??ng khác c?a ??n v?.
  • N?m 2007 ???c nh?n Cúp Vàng th??ng hi?u và Nhãn hi?u l?n th? 2.

  Công ty  là Doanh nghi?p SXKD thu?c thú y hàng ??u và lâu ??i nh?t Vi?t Nam x?ng ?áng v?i th??ng hi?u VINAVETCO ???c ng??i tiêu dùng c? n??c m?n m? và tin t??ng.