Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 1 S? l??t truy c?p : 2.670.691

Th?ng tin liên h?

  Th?ng tin liên h? C?NG TY VINAVETCO

   

  Cách xem xóc đĩaI. TR? S? CHÍNH

  ??a ch?: S? 88, ???ng Tr??ng Chinh, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i
  Các phòng, ban ch?c n?ng:

  Phòng T? Ch?c Hành Chính: ?i?n tho?i: 043.869.1262- FAX: 043.869.1263
  Phòng K? Ho?ch V?t T?: ?i?n tho?i: 043.868.5585 - FAX:043.868.8806
  Phòng K? Toán Tài Chính: ?i?n tho?i: 043.868.6104
  Phòng Th? Tr??ng và Bán Hàng: ?i?n tho?i: 043.868.6941
  Phòng Ngiên c?u và Phát tri?n: ?i?n tho?i: 0422.138.531
  Phòng K? Thu?t : ?i?n tho?i: 043.868.5586
  Phòng ??m B?o Ch?t L??ng: ?i?n tho?i: 043.868.6108
  Phân X??ng S?n Xu?t: ?i?n tho?i: 043.868.7815

  Cách xem xóc đĩa?i?n tho?i t? v?n khách hàng: 0422.138.531 ( Gi? hành chính)

  Cách xem xóc đĩa- Bác s? thú y: Bs. Phan Th? Th?: 0987.761.142

  Cách xem xóc đĩa- KS Ch?n Nuôi th?y s?n: Ph?m V?n H??ng ?T; 098.6501.809 

   

  II. Nhà máy s?n xu?t:

  Cách xem xóc đĩa??a ch?: C?m công nghi?p thôn Bình L??ng, xã Tân Quang, huy?n V?n Lâm, t?nh H?ng Yên.

  ?i?n tho?i: 0321.247.6578

  III. Chi nhánh ?à N?ng

  ??a ch?: 12/4 - Lý Th??ng Ki?t - Qu?n H?i Châu - Thành Ph? ?à N?ng.
  ?i?n tho?i: 05113.886.591 - FAX : 05113.898.113

  Cách xem xóc đĩaH? tr? k? thu?t: anh Chung: 0918.068.486

  Ph? trách vùng Tây Nguyên: Anh Quang: 0984956801

   

  IV. Chi nhánh Thành Ph? H? Chí Minh

  ??a ch?: S? 74- ???ng Tân Chánh Hi?p 05 – Ph??ng Tân Chánh Hi?p – Qu?n 12 – Tp. H? Chí Minh.
  Cách xem xóc đĩa?i?n tho?i: Anh Lê H?u Tu?n - G?CN: 0905.139998

   


  V.  Các vùng phía b?c:

  Vùng

  Ph? trách kinh doanh

  ?i?n Tho?i

  Cách xem xóc đĩaHà N?i

  Nguy?n ??c Th?nh

  0904.586.718

  S?n La, ?i?n Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao B?ng Ph?m Qu?c H?ng 0948.986.686

  Yên Bái, V?nh Phúc,

  Phú Th?, Tuyên Quang

  Nguy?n Kh?c H?i

  0903.252.021

  Cách xem xóc đĩaB?c Giang, Thái Nguyên.

  Cách xem xóc đĩaLý V?n Hùng

  Cách xem xóc đĩa0986. 341.188

  H?ng Yên, Thái Bình

  Cách xem xóc đĩaMai H?i Nam

  0982.734.573

  Cách xem xóc đĩaH?i Phòng, Qu?ng Ninh

  Tr?n Quang H?ng 0988.300.758

  H?i D??ng

  Cách xem xóc đĩaPhan Th? Lan Anh

  0163.561.7984

  ?ông Anh, B?c Ninh, Sóc S?n.

  Cách xem xóc đĩaTr?n Ng?c Minh

  0917.886.228

  Hà Nam, Nam ??nh

  Cách xem xóc đĩaV? ?ình Minh

  Cách xem xóc đĩa0982.300.495

  Ninh Bình, Thanh Hóa

  Nguy?n Th? H?o

  0986.032.899

  Ngh? An, Hà T?nh, Qu?ng Bình, Qu?ng Tr?, Hu?.

  Bùi Ti?n Lâm

  Cách xem xóc đĩa0166.929.2282