Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

  • S? l??t truy c?p ?ang online : 1 S? l??t truy c?p : 2.670.691

C?NG TY VINAVETCO

Tên doanh nghi?p: C?ng ty c? ph?n thu?c thú y TWI Tên giao d?ch: vietnam veterinary products joint stock company Tên vi?t

Thành tích ??t ???c C?NG TY VINAVETCO

01 huan ch??ng Lao ??ng h?ng III do ch? t?ch n??c t?ng th??ng n?m 1985 01 Huan ch??ng Lao ??ng h?ng

Th?ng tin liên h? C?NG TY VINAVETCO

??a ch?: C?m c?ng nghi?p th?n Bình L??ng, x? Tan Quang, huy?n V?n Lam, t?nh H?ng Yên. ?i?n tho?i: 0321.247.6578