Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

  • S? l??t truy c?p ?ang online : 2 S? l??t truy c?p : 2.671.014
B?nh tai xanh và bi?n pháp phòng ch?ng?

 

B?nh tai xanh do Lelystadvirus gây ra, x?y ra ? t?t c? các l?a tu?i, các gi?ng l?n khác nhau. B?nh bi?u hi?n ch? y?u ? 2 tr?ng thái sinh s?n và hô h?p.

Phòng b?nh b?ng cách:

-        V? sinh Chu?ng tr?i s?ch s?, khô ráo, thoáng mát.

Cách xem xóc đĩa-        Mua heo gi?ng t? nh?ng c? s? ??m b?o; h?n ch? ng??i tham quan; không m??n d?ng c? ch?n nuôi c?a các tr?i khác…

Cách xem xóc đĩa-        T?ng c??ng ch?m sóc, qu?n lý, nuôi d??ng, b?i b? c? th? b?ng các s?n ph?m nh?: Vinamix 200, Stress bran, Amino polymix, Premix khoáng….

Cách xem xóc đĩa-        ??nh k? v? sinh, tiêu ??c, sát trùng chu?ng tr?i: Vinadin, Vinadin 600, Vina Aqua…

Cách xem xóc đĩa-        Tiêm phòng v?c xin JXA1-R.

-        Ngoài ra, c?n ph?i tuân th? tiêm phòng ??y ?? các lo?i vaccin và tr?n kháng sinh phòng ??nh k?.

Các tin cùng ch? ??: