Cách xem xóc đĩaCâu h?i: Phòng ch?ng b?nh liên c?u khu?n ? heo nh? th? nào?

- Heo mua v? nuôi ph?i rõ ngu?n g?c xu?t x?, có gi?y ch?ng nh?n ki?m d?ch.

Cách xem xóc đĩa- Không ?? các ??ng v?t có kh? n?ng truy?n b?nh nh? ru?i, gián, chu?t vào chu?ng.

Cách xem xóc đĩa- Ph?i th??ng xuyên v? sinh chu?ng tr?i, tiêu ??c kh? trùng khu v?c ch?n nuôi b?ng các s?n ph?m nh?: Vinadin, Vinadin 600, Vina Aqua…

- Khi trong chu?ng có con b? b?nh, c?n cách ly ngay b?i b?nh có th? lây truy?n qua ???ng hô h?p, các ch?t bài ti?t, máu c?a heo b?nh. Phân, ch?t ??n chu?ng, các lo?i th?c ?n và n??c u?ng trong chu?ng nuôi có th? tr? thành ngu?n b?nh th? c?p.

- Khi nh?n th?y có d?ch liên c?u khu?n x?y ra c?n: 
+ T?ng c??ng giám sát d?ch b?nh.
+ Nghiêm c?m hoàn toàn vi?c di chuy?n và gi?t m? l?n. Không gi?t m?,v?n chuy?n l?n b?nh. L?n ?m, ch?t ph?i chôn, ?? thu?c sát khu?n và tiêu hu?. 
+ Chu?ng tr?i và môi tr??ng ch?n nuôi ph?i phun thu?c sát khu?n, kh? khu?n. ?? tr?ng chu?ng 2 tu?n m?i nuôi l?n tr? l?i.

- Khi phát hi?n heo có các tri?u ch?ng nhi?m b?nh liên c?u khu?n, c?n ?i?u tr? b?ng kháng sinh nh?: Penicillin, Kanamycin 10%, Ampi Kana, Genta Tylodex…