Câu h?i: Nguyên nhân gây b?nh cúm gà là gì ?

B?nh cúm gà do các virus thu?c h? Orthomyxoviridae gây ra . Các virus cúm có 3 týp kháng nguyên ??c tr?ng: A, B và C. Các týp B và C ch? gây b?nh cho ng??i, heo, ng?a và nhi?u lo?i gia c?m. Virus cúm có 2 kháng nguyên b? m?t quy?t ??nh ??c tính và ??ng l?c c?a virus cúm là H và N. Kháng nguyên H có 16H và kháng nguyên N có 9N. Virus ch?a H5, H7, Hthu?c nhóm virus có ??ng l?c cao và virus H5N1 c?ng thu?c nhóm này