Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

  • S? l??t truy c?p ?ang online : 9 S? l??t truy c?p : 2.670.982
Virus cúm gà lay lan nh? th? nào ?

Câu h?i:Virus cúm gà lây lan nh? th? nào ?

Cách xem xóc đĩa–      Khi gia c?m b? b?nh, virus nhân lên trong ???ng hô h?p, tiêu hoá, ti?t ni?u, sinh d?c. S? truy?n lây b?nh theo 2 ph??ng th?c tr?c ti?p và gián ti?p.

–      Tr?c ti?p: do con v?t m?n c?m ti?p xúc v?i con v?t m?c b?nh thông qua các h?t khí dung  trong không khí ???c bài ti?t t? ???ng hô h?p c?a con v?t m?c b?nh.

–      Gián ti?p: qua phân, th?c ?n và n??c u?ng b? nhi?m ho?c qua d?ng c? ch?n nuôi, ph??ng ti?n v?n chuy?n, côn trùng …

Cách xem xóc đĩa–      B?nh ch? y?u truy?n ngang (Ví d?: gà lây sang gà, v?t lây sang gà, gà tây lây sang gà ....), ch?a có d?u hi?u ch?ng minh b?nh có th? truy?n d?c (tuy nhiên ng??i ta ?ã ch?ng minh tr?ng gà b?nh có virus).

Cách xem xóc đĩa–      Chim hoang dã có kh? n?ng mang m?m b?nh và gieo r?c m?m b?nh kh?p n?i, là ngu?n g?c gây ra các tr?n d?ch cúm gà qua các n?m.

Các tin cùng ch? ??: