Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

  • S? l??t truy c?p ?ang online : 8 S? l??t truy c?p : 2.670.982
Cách phòng các b?nh th??ng g?p ? gia c?m trong v? ??ng xuan?

Mùa l?nh  kèm theo có m?a phùn làm cho ?m ?? không khí t?ng cao,

th?i ti?t l?i thay ??i th?t th??ng m?i khi có các ??t gió mùa ?ông b?c tràn v?,

ho?c khi giao mùa, th?i ti?t thay ??i là ?i?u ki?n thu?n l?i cho nhi?u lo?i b?nh

? gia c?m phát sinh và lây lan m?nh.

Vào th?i gian này, gia c?m th??ng m?c các b?nh nh?: Cúm, hen gà CRD, Gumboro,

c?u trùng, t? huy?t trùng...

cum-gia-cam-

Do ?ó cách phòng b?nh t?t nh?t là tiêm phòng v?c xin ?úng th?i ?i?m. Bà con nông dân có th? tham kh?o quy trình tiêm phòng v?c xin cho gia c?m nh? sau:

QUY TRÌNH PHÒNG B?NH CHO GÀ

 

 

Ngày tu?i

Phòng b?nh

V?c xin

Cách dùng

1

Marek

V?c xin Marek

Tiêm d??i da c?

7

Phòng b?nh ??u gà

V?c xin ??u gà

Ch?ng màng cánh

7

Phòng b?nh Lasota và viêm ph? qu?n truy?n nhi?m

V?c xin nh??c ??c nh? giá phòng b?nh Newcastle và viêm ph? qu?n truy?n nhi?m ? gà

(ch?ng Lasota và ch?ng H120)

Ho?c v?c xin nh??c ??c ch?u nhi?t phòng b?nh Newcastle (ch?ng Lasota) 

Cho u?ng ho?c nh? m?i

8

Phòng b?nh Gum

V?c xin nh??c ??c ch?u nhi?t phòng b?nh Gumboro ch?ng B87

Cho u?ng ho?c nh? m?t

14

Phòng b?nh Gum

V?c xin nh??c ??c ch?u nhi?t phòng b?nh Gumboro ch?ng B87

Cho u?ng ho?c nh? m?t

16

Cúm gia c?m

V?c xin tái t? h?p vô ho?t phòng b?nh cúm gia c?m H5N1 Ch?ng Re-1

Tiêm d??i da

21

Phòng b?nh Lasota và viêm ph? qu?n truy?n nhi?m

V?c xin nh??c ??c nh? giá phòng b?nh Newcastle và viêm ph? qu?n truy?n nhi?m ? gà

(ch?ng Lasota và ch?ng H120)

Cho u?ng ho?c nh? m?i

V?c xin nh??c ??c nh? giá phòng b?nh Newcastle và viêm ph? qu?n truy?n nhi?m ? gà

(ch?ng Lasota và ch?ng H52)

Ho?c v?c xin  IB H120

Ho?c v?c xin  IB H52

22

Phòng b?nh Gum

V?c xin nh??c ??c ch?u nhi?t phòng b?nh Gumboro ch?ng B87

Cho u?ng ho?c nh? m?t

24

Coryza

V?c xin Coryza

Tiêm d??i da c?

33

Cúm gia c?m

V?c xin tái t? h?p vô ho?t phòng b?nh cúm gia c?m H5N1 Ch?ng Re-1

Tiêm d??i da

50

Coryza

V?c xin Coryza

Tiêm d??i da c?

60

Newcastle

V?c xin Newcastle ch?ng M nh??c ??c

Tiêm ?c ho?c d??i da

70

Phòng b?nh viêm thanh khí qu?n truy?n nhi?m

V?c xin  ILT

Nh? m?t, m?i

120

Phòng b?nh ??u gà

V?c xin ??u gà

Ch?ng màng cánh

Phòng Newcastle, viêm ph? qu?n truy?n nhi?m, h?i ch?ng gi?m ??

V?c xin ND + IB + EDS

Tiêm d??i da c?

130

Phòng b?nh viêm thanh khí qu?n truy?n nhi?m

V?c xin  ILT

Nh? m?t, m?i

Cúm gia c?m

V?c xin tái t? h?p vô ho?t phòng b?nh cúm gia c?m H5N1 Ch?ng Re-1

Tiêm d??i da

Sau th?i k? ?? cao ?i?m, c? 45 – 60 ngày ch?ng m?t l?n.

Phòng b?nh Lasota và viêm ph? qu?n truy?n nhi?m

V?c xin nh??c ??c nh? giá phòng b?nh Newcastle và viêm ph? qu?n truy?n nhi?m ? gà

(ch?ng Lasota và ch?ng H120)

Cho u?ng ho?c nh? m?i

 

 

 

Tùy t?ng vùng d?ch t? khác nhau, mùa v? khác nhau mà ta có th? áp d?ng quy trình khác nhau.

 

QUY TRÌNH PHÒNG B?NH CHO NGAN, V?T SINH S?N

 

Ngày tu?i

Phòng b?nh

CPSH

Cách dùng

1 - 3

Viêm gan v?t

Kháng th? viêm gan v?t

Tiêm d??i da ho?c tiêm b?p

7

D?ch t? v?t

V?c xin d?ch t? v?t

Tiêm d??i da c?

15

Cúm gia c?m

V?c xin tái t? h?p vô ho?t phòng b?nh cúm gia c?m H5N1 Ch?ng Re-1

Tiêm d??i da

35

T? huy?t trùng

V?c xin t? huy?t trùng

Tiêm d??i da

42

Cúm gia c?m

V?c xin tái t? h?p vô ho?t phòng b?nh cúm gia c?m H5N1 Ch?ng Re-1

Tiêm d??i da

60

D?ch t? v?t

V?c xin d?ch t? v?t

Tiêm d??i da c?

145

Cúm gia c?m

V?c xin tái t? h?p vô ho?t phòng b?nh cúm gia c?m H5N1 Ch?ng Re-1

Tiêm d??i da

155

D?ch t? v?t

V?c xin d?ch t? v?t

Tiêm d??i da c?

 

Bên c?nh vi?c tiêm phòng V?c xin cho gia c?m, bà con c?n th??ng xuyên v? sinh chu?ng tr?i, ng?n ch?n và tiêu di?t ngu?n b?nh:

-  Th??ng xuyên v? sinh, sát trùng trong khu ch?n nuôi gà b?ng Vinadin 10% li?u 20-25ml thu?c / 10 lít n??c ho?c Chlorine Dioxide li?u 1 viên/1 lít n??c. Phun tr?c ti?p khu ch?n nuôi, tu?n 1 - 2 l?n.

- Phun ??nh k? 2 -3l?n/tháng toàn b? khu v?c ch?n nuôi b?ng Vinadin li?u 100ml/10lít n??c ho?c Chlorine Dioxide li?u 1 viên/1 lít n??c.

??ng th?i b? sung dinh d??ng, các vitamin khoáng ch?t nh?m t?ng c??ng s?c ?? kháng cho gia c?m tr??c và sau khi tiêm phòng  t? 2-3 ngày b?ng các s?n ph?m b? tr? nh?:

- Bogama, B.complex, Vinamix 200, Stress-bran, Polyamino vitamix, Enzym phyte …

Các v?c xin và ch? ph?m sinh h?c trong quy trình trên ??u ???c phân ph?i t?i:

Công ty C? ph?n thu?c thú y Trung ??ng 1 - VINAVETCO

??a ch?: 88 – Tr??ng Chinh – ??ng ?a – Hà N?i Fax: 0438 691 263         Website: ostromltd.com

?i?n tho?i t? v?n:    04.22138531   T? v?n ch? ph?m sinh h?c: 0914.898.355

T? v?n b?nh thú y: 0987.761.142    T? v?n b?nh th?y s?n: 0982.169.529


Các tin cùng ch? ??: