Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

  • S? l??t truy c?p ?ang online : 7 S? l??t truy c?p : 2.670.982
Xin cho bi?t th?ng tin chung v? virus PRRS...?

Câu h?i :
Cách xem xóc đĩaXin cho bi?t thông tin chung v? virus PRRS th? ??c l?c cao?

Tr? l?i: 
T?i  th?i ?i?m này, ? các ? d?ch x?y ra g?n ?ây trên m??i t?nh trong c? n??c, k?t qu? ch?n ?oán c?a Trung tâm ch?n ?oán thú y T.? chúng tôi v?n là virus tai xanh PRRS th? ??c l?c cao. 
? Vi?t Nam, m?c dù ch?a có nh?ng nghiên c?u c? th? v? t?c ?? lây lan c?a virus, nh?ng quan sát d?ch t? h?c ??t d?ch l?n th? nh?t (h?i tháng 3, 4 n?m 2007) cho th?y ch? m?t th?i gian ng?n sau khi H?i D??ng có d?ch thì sáu t?nh lân c?n c?a vùng ??ng b?ng B?c B? ?ã có s? l?u hành c?a virus v?i h?n 31 nghìn l?n nhi?m b?nh.
Ð?t d?ch th? 2 n?m 2007 x?y ra vào h?i tháng 5, 6 c?ng lây lan v?i t?c ?? nhanh, vì trong m?t th?i gian r?t ng?n, s? l?n b?nh c?a t?nh Qu?ng Nam là h?n 33 nghìn con.Ð?i v?i ??t d?ch n?m 2008, sau khi phát hi?n virus ? Hà T?nh, c?ng ch? trong m?t th?i gian r?t ng?n, virus xu?t hi?n t?i Thanh Hóa và Ngh? An; trong ?ó t?i t?nh Thanh Hóa, s? l??ng các xã b? d?ch t?ng lên t?ng ngày v?i t?c ?? chóng m?t.  T?t nhiên ngoài s? lây lan v?n có c?a virus qua ti?p xúc tr?c ti?p, qua không khí, y?u t? con ng??i ?óng vai trò c?c k? quan tr?ng trong vi?c lây lan này.
Cho ??n nay, chúng ta ch?a có m?t nghiên c?u c? b?n v? virus PRRS, nh?t là c? ch? lây lan c?a nó. C?c Thú y ?ã ph?i h?p m?t s? n??c và t? ch?c qu?c t? nh? Trung Qu?c, M? và FAO xác ??nh c?u trúc di truy?n c?a m?t s? ch?ng virus gây b?nh tai xanh phân l?p trong các v? d?ch n?m 2007.
Cách xem xóc đĩaCác k?t qu? nghiên c?u ph?i h?p v? gi?i mã gien và th?c nghi?m tiêm truy?n trên l?n cho th?y virus tai xanh gây b?nh trên l?n ? Vi?t Nam t??ng ??ng r?t cao v?i các virus gây "d?ch s?t cao" trên l?n ? Trung Qu?c, là m?t bi?n th? c?a virus PRRS dòng B?c M?. Hi?n t?i, C?c Thú y, ???c s? ??ng ý c?a B? NN -  PTNT, ?ã g?i ?? xu?t nghiên c?u các gi?i pháp phòng, ch?ng b?nh tai xanh t?i Vi?t Nam.

Các tin cùng ch? ??: