Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 2 S? l??t truy c?p : 2.668.014

B?t KS v? trùng pha tiêm

 • Ampicillin 500mg

  Ampicillin 500mg

  Tên thu?c: Ampicillin  Thu?c b?t pha tiêm S?K: TWI-X3-18 Công
 • Streptomycin Sulphate

  Streptomycin Sulphate

   Streptomycin Sulphate Tên thu?c: Streptomycin Sulphate Thu?c b?t pha tiêm
 • Kháng sinh th? h? m?i nh?t ??c tr? các b?nh viêm ???ng h? h?p và PRRS k? phát
 • KHáNG SINH CH?T L??NG CAO

  KHáNG SINH CH?T L??NG CAO

  Tên thu?c: Ampi-Kana Thu?c b?t pha tiêm S?K: TWI-X3-66 Công
 • KHáNG SINH CH?T L??NG CAO

  KHáNG SINH CH?T L??NG CAO

    Tên thu?c: Oxytetracyclin HCl Thu?c b?t pha tiêm S?K:
 • KHáNG SINH CH?T L??NG CAO

  KHáNG SINH CH?T L??NG CAO

  Tên thu?c: Penicillin G Potassium Thu?c b?t pha tiêm
 • KHáNG SINH CH?T L??NG CAO

  KHáNG SINH CH?T L??NG CAO

  Tên thu?c: Pen-Strep Thu?c b?t pha tiêm S?K: TWI-X3-73 Công