Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 2 S? l??t truy c?p : 2.668.058

  FLORFENICOL 5%

  Giá s?n ph?m:
  ??t hàng
  Th?ng tin chi ti?t :

  FLORFENICOL 5%

  ??C TR? XU?T HUY?T ???NG RU?T ? CÁ

  Tên thu?c:

  • Florfenicol 5%
  • S?K: HN – TS2 - 2

  Công th?c:

  • Florfenicol

  Công d?ng:

  • ?i?u tr? b?nh xu?t huy?t ???ng ru?t, b?nh m? gan th?n, b?nh nhi?m trùng máu do vi khu?n Edwardsiella ictaluri gây ra.

  Li?u dùng:

  • Cá d??i 2 tháng tu?i: 1 lít/ 4-5 t?n cá ho?c 1 lít/ 200-250kg th?c ?n
  • Cá trên 2 tháng tu?i: 1 lít/ 5 t?n cá ho?c 1 lít/ 250kg th?c ?n.
  • Dùng liên t?c trong 3 - 5 ngày

  L?u ý:

  • Tr?n ??u thu?c v?i 1/2 l??ng th?c ?n trong ngày, sau ?ó bao bên ngoài b?ng d?u m?c ho?c d?u ?n, ?? khô 15 phút r?i cho ?n.
  • Thu?c có th? s? d?ng cho các loài th?y ??c s?n nh?: baba, ?ch, l??n, cá s?u...li?u dùng t??ng t? nh? tôm cá.
  • Khi s? d?ng nên k?t h?p thêm thu?c sát trùng Vina Aquaho?c Vinadin 600 kh? trùng n??c ao ?? t?ng hi?u qu? ?i?u tr?.

  Quy cách: Chai 100 ml, 250 ml, 500ml, 1l, 2l ,5l.

  S?n ph?m th?y s?n c?a VINAVETCO ???c s?n xu?t theo công ngh? m?i, tiêu chu?n nhà máy GMP-WHO

  S?n ph?m cùng lo?i :
 • VINA OXY

  VINA OXY

  ??C TR? B?NH
  Liên h?
  ??t hàng
 • VINADOXYL-TS

  VINADOXYL-TS

  VINADOXYL-TS ??c tr? b?nh
  Liên h?
  ??t hàng
 • SULFATRIM

  SULFATRIM

  SULFATRIM Phòng và tr?
  Liên h?
  ??t hàng