Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 2 S? l??t truy c?p : 2.668.058

  VINADIN 600

  Giá s?n ph?m:
  ??t hàng
  Th?ng tin chi ti?t :

  VINADIN 600

  Di?t khu?n hi?u qu? - Ng?n ch?n m?m b?nh

  Tên thu?c:

  • Vinadin 600
  • S?K: HN – TS2 - 7

  THÀNH PH?N:

  • PVP. Iodine 60%

  CÔNG D?NG:

  • X? lý n??c r?t có hi?u qu? tr??c khi th? nuôi tôm, cá.
  • Di?t nhanh chóng và tri?t ?? m?m b?nh do virus, vi khu?n n?m gây b?nh cho tôm nh?:  mòn ?uôi, sâu ?uôi, ho?i t? ph? b?, phát sáng.
  • Phòng và tr? các b?nh: ?? mang, ?en mang, ph?ng mang, ??t râu, mòn ?uôi...
  • S? d?ng an toàn, không gây ??c h?i cho tôm, cá và môi tr??ng, không gây ?nh h??ng ??n t?o.
  • Phòng và tr? b?nh l? loét, xu?t huy?t trên cá.

  CÁCH DÙNG:

  • Chu?n b? ao nuôi: 1lit/ 8000 - 10.000 mn??c, dùng 1 l?n, th? gi?ng sau 1 ngày
  • Di?t khu?n, nguyên sinh ??ng v?t: 1 lit / 12.000 mn??c, dùng ??nh k? 15 ngày 1 l?n.
  • Ao b? b?nh: dùng 1 lít/ 6000 - 7000 mn??c, dùng liên t?c t? 2-3 ngày.
  • S? d?ng vào lúc chi?u mát ho?c bu?i t?i, và m? qu?t n??c, s?c khí cho thu?c ???c phân tán ??u.

  L?u ý: 

  - Pha loãng thu?c v?i n??c theo t? l? 1:20 r?i t?t ??u kh?p ao, s? d?ng vào chi?u t?i ho?c sáng s?m, m? qu?t n??c cho thu?c phân tán ??u.

  - Không s? d?ng cùng lúc v?i Vitamin C s? làm gi?m tác d?ng c?a thu?c

  - Thu?c có th? s? d?ng cho các loài th?y ??c s?n nh?: baba, ?ch, l??n, cá s?u...li?u dùng t??ng t? nh? tôm cá.

  Quy cách: Chai 100 ml, 250 ml, 500ml, 1l, 2l ,5l.

  S?n ph?m th?y s?n c?a VINAVETCO ???c s?n xu?t theo công ngh? m?i, tiêu chu?n nhà máy GMP-WHO

   

  S?n ph?m cùng lo?i :
 • ENZYM BIOSUB

  ENZYM BIOSUB

  ENZYM BIOSUB Bi?t d??c
  Liên h?
  ??t hàng
 • Chlorine Dioxide

  Chlorine Dioxide

  Chlorine Dioxide (ClO2) Kh?
  Liên h?
  ??t hàng