Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 1 S? l??t truy c?p : 2.668.015

Thu?c di?t ky sinh trùng

 • ??C TR? TIêN MAO TRùNG Và KY SINH TRùNG ???NG MáU

  ??C TR? TIêN MAO TRùNG Và KY SINH TRùNG ???NG MáU

  Tên thu?c: Azidin Thu?c b?t pha tiêm S?K: TWI-X3-56 Công
 • ??C TR? SáN Lá GAN

  ??C TR? SáN Lá GAN

  Tên thu?c: Fasiolid Dung d?ch tiêm S?K: TWI-X3-171 Công th?c: Thu?c ch?t
 • THU?C PHòNG Và ?I?U TR? CáC LO?I GIUN

  THU?C PHòNG Và ?I?U TR? CáC LO?I GIUN

  Tên thu?c: Levamisol 7,5% Dung d?ch tiêm S?K: TWI-X3-48 Công
 • ?I?U TR? N?I NGO?I KY SINH TRùNG

  ?I?U TR? N?I NGO?I KY SINH TRùNG

  Tên thu?c: Ivermectin 1% Dung d?ch tiêm S?K: TWI-X3-119 Công th?c: Trong
 • ??C TR? N?I NGO?I KY SINH TRùNG

  ??C TR? N?I NGO?I KY SINH TRùNG

  Thành ph?n: Ivermectin 0.25% S?K: TWI-X3-188 Công d?ng: ?i?u tr? các