Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 3 S? l??t truy c?p : 2.670.933

  VITAMIN C Antistress

  Giá s?n ph?m:
  ??t hàng
  Th?ng tin chi ti?t :

  VITAMIN C Antistress

  Ch?ng stress, t?ng c??ng s?c ?? kháng cho tôm cá

  Tên thu?c:

  • Vitamin C Antistress
  • S?K: HN – TS2 - 4

  Công th?c:

  • Vitamin C d?ng b?c

   Công d?ng:

  • B? xung ngu?n Vitamin C h?u hi?u, t?ng kh? n?ng mi?n d?ch và ch?ng s?c khi thay ??i th?i ti?t, nhi?t ??, môi tr??ng nuôi.
  • Giúp cá, tôm h?i ph?c nhanh sau khi m?c b?nh.
  • H?n ch? tình tr?ng cong thân trên tôm
  • T?ng t? l? s?ng, t?ng tr??ng nhanh
  • T?ng c??ng dinh d??ng trong ao.

  Li?u dùng:

  • T?ng s?c ?? kháng b?nh, ch?ng stress : 30g/10kg th?c ?n
  • Ph?c h?i sau khi m?c b?nh: 50g/10kg th?c ?n
  • Dùng liên t?c 5 - 6 ngày.

  L?u ý:

  • Tr?n ??u thu?c v?i th?c ?n ?? kho?ng 20-30 phút tr??c khi cho ?n.
  • Thu?c có th? s? d?ng cho các loài th?y ??c s?n nh?: baba, ?ch, l??n, cá s?u...li?u dùng t??ng t? nh? tôm cá.

  Quy cách:

  Gói: 50g, 100g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg.

  S?n ph?m th?y s?n c?a VINAVETCO ???c s?n xu?t theo công ngh? m?i, tiêu chu?n nhà máy GMP-WHO

  S?n ph?m cùng lo?i :
 • Vinapremix-T?m

  Vinapremix-T?m

  KÍCH THÍCH T?NG
  Liên h?
  ??t hàng
 • Vinapremix-cá

  Vinapremix-cá

  Vinapremix-cá Tên thu?c: Vinapremix-cá S?K: HN
  Liên h?
  ??t hàng