Liên k?t web

H? tr? tr?c tuy?n

 • S? l??t truy c?p ?ang online : 5 S? l??t truy c?p : 2.670.933

  SULFATRIM

  Giá s?n ph?m:
  ??t hàng
  Th?ng tin chi ti?t :

  SULFATRIM

  Phòng và tr? b?nh phát sáng, phân tr?ng trên tôm

  B?nh ??m ?? xu?t huy?t, viêm ru?t trên cá

  Tên thu?c:

  • Sulfatrim
  • S?K: HN – TS2 - 5

   

  Công th?c:

  • Sulfadiazine, Trimethoprim

  Công d?ng:

  • Tr? b?nh phát sáng, tr? b?nh phân tr?ng do vi khu?n Vibrio trên tôm.
  • Tr? các b?nh nhi?m khu?n do Aeromonas, Pseudomonas (??m ??, xu?t huy?t, h?u môn s?ng ??, viêm ru?t...) trên cá.

  Li?u dùng và cách dùng:

  • Cá d??i 2 tháng tu?i: 1kg/ 8- 10 t?n cá ho?c 1 kg/ 400-500kg th?c ?n.
  • Cá trên 2 tháng tu?i: 1 kg / 10- 12 t?n cá 1kg/500-600kg th?c ?n
  • Tôm sú, tôm th? chân tr?ng: 1 kg/10 t?n tôm ho?c 1kg/400kg th?c ?n.
  • Dùng liên t?c 5 - 7 ngày.

  L?u ý:

  • Tr?n ??u thu?c v?i 1/2 l??ng th?c ?n trong ngày, sau ?ó bao bên ngoài b?ng d?u m?c ho?c d?u ?n, ?? khô 15 phút r?i cho ?n.
  • Thu?c có th? s? d?ng cho các loài th?y ??c s?n nh?: baba, ?ch, l??n, cá s?u...li?u dùng t??ng t? nh? tôm cá.
  • Khi s? d?ng nên k?t h?p thêm thu?c sát trùng Vina Aqua, Chlorine dioxide ho?cVinadin 600 kh? trùng n??c ao ?? t?ng hi?u qu? ?i?u tr?.

  Quy cách: 100g , 250g, 500g, 1kg, 2kg ,5kg.

  S?n ph?m th?y s?n c?a VINAVETCO ???c s?n xu?t theo công ngh? m?i, tiêu chu?n nhà máyGMP-WHO

  S?n ph?m cùng lo?i :
 • FLORFENICOL 5%

  FLORFENICOL 5%

  FLORFENICOL 5% ??C TR?
  Liên h?
  ??t hàng
 • VINADOXYL-TS

  VINADOXYL-TS

  VINADOXYL-TS ??c tr? b?nh
  Liên h?
  ??t hàng
 • VINA OXY

  VINA OXY

  ??C TR? B?NH
  Liên h?
  ??t hàng